•                                                                                                

                                                 Deklaracja dostępności

   Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy (wraz z Punktem Przedszkolnym) deklaruje zapewnienie dostępu do swojej strony internetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy bezpośrednio strony internetowej Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy: https://spmojcza.edupage.org

   Data publikacji strony internetowej: 01.09.2021 r.

   Status pod względem zgodności

   Zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, dokonano samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej.

   Strona internetowa jest w pełni kompatybilna z wytycznymi, które zostały określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Wygląd strony internetowej

   Serwis Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy został wyposażony                           w narzędzia wspomagające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, do których należą zmiana wielkości czcionki oraz zmiana kontrastu.

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej istnieje możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Strona internetowa powstała zgodnie ze standardami:

   • W3C
   • WCAG 2.0 (Podwójne A)
   • HTML 5
   • Section 508

   Kompatybilność

   Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych:

   • Window-Eyes,
   • JAWS,
   • NVDA

   Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

    

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   Wszelkie problemy związane z dostępnością strony internetowej zostaną rozwiązane przez Pana Wojciecha Berneckiego. W przypadku ich zaistnienia należy skontaktować się poprzez formularz zamieszczony przy ikonie „Informacja o dostępności”, telefonicznie dzwoniąc na numer: (41) 3617575, bądź wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: sp.mojcza@daleszyce.pl. Tą samą drogą należy również składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

   Zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

   Dane teleadresowe podmiotu publicznego

   • Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy

   Mójcza 9, 26-021 Daleszyce

   Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

   Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Buka w Mójcza nie zatrudnia pracownika pełniącego funkcję tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przesłankami zawartymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    

   Dostępność architektoniczna budynku Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Buka                   w Mójczy

        1.     Do budynku Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy prowadzą cztery wejścia, w tym jedno (wejście główne) ze specjalnie przystosowanym wjazdem dla osób niepełnosprawnych.

        2.     Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

        3.     Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

        4.     Budynek ma dwie kondygnacje, nie posiada windy.

        5.     Na parterze znajduje się jedna łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

       6.     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym\psem przewodnikiem, a osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły.

       7.     Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

      8.     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

       9.     Osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewnioną ewakuację poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

      10.  W budynku nie jest zatrudniona osoba potrafiąca posługiwać się językiem migowym.

   Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

   Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021 r.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy

   Podstawy prawne

   1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
   2. Decyzja wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,
   3. Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności” opublikowana przez Ministerstwo Cyfryzacji – wersja 1.5 uwzględnia zmiany z 11.02.2020 r.

       EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
  • Formularze